Na konferencii, ktorú organizoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a Komora mimovládnych neziskových organizácií, dospeli zástupcovia MNO k dôležitým záverom.

Konferencia sa konala 7. až 9. novembra 2022 v Bratislave. Jej ústrednou témou bola téma NA SPOLUPRÁCI ZÁLEŽÍ.

V rámci tematického bloku Dobrovoľníctvo v čase krízy, ktorý moderovala naša prezidentka Betka Brozmanová, dospeli zástupcovia MNO a občianskej spoločnosti k nasledovným záverom:

  • Prijatím pripravenej novely zákona o dobrovoľníctve a zavedením finančného mechanizmu na podporu dlhodobého dobrovoľníctva v nasledujúcom roku vytvoriť podmienky pre systematickú podporu rozvoja dobrovoľníctva.  
  • Pri príprave koncepcie krízového riadenia zapojiť organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi a koncepčne rozpracovať zapájanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v čase rôznych typov kríz, tak aby boli integrálnou a plnohodnotnou súčasťou riešenia kríz a zároveň nenahrádzali prácu platených pracovníkov.
  • Vytvoriť platformu na sieťovanie organizácií pracujúcich s dobrovoľníkmi v čase krízy so zámerom jasne definovaťich  úlohy pri riešení krízy, a pravidelne sa stretávať aj mimo krízy. 
  • Tvoriť databázu overených organizácií pracujúcich s dobrovoľníkmi v čase krízy. 
  • Využívať jednotný komunikačný systém smerom k verejnosti pri jej zapájanído dobrovoľníctva v čase krízy aj s cieľom predchádzať rizikovým situáciám. 
  • Na určitom území v čase krízy mať jasne definovanú pozíciu koordinátora dobrovoľníkov s prepojením na samosprávu, ostatných aktérov a zabezpečiť prenos informáciío riadení krízy a pomoci medzi rôznymi úrovňami. 
  • Nastaviť systém prípravy dobrovoľníkov a dobrovoľníčok pre pôsobenie v čase krízy (mať ich do zálohy), vrátane prípravy pre prácu so špecifickými cieľovými skupinami (napr. s Rómami, ľuďmi s postihnutím a pod. )
  • Nastaviť systém spolupráce so zamestnávateľmi v oblasti zapájania dobrovoľníkov v čase krízy, vrátane legislatívy. 
  • Pripraviť finančný mechanizmus pre podporu organizácií pracujúcich s dobrovoľníkmi, ktorý bude aktívny v čase krízy. 
  • Počas krízovej situácie zabezpečiť pre dobrovoľníkov nielen materiálne, ale aj psychosociálne zázemie.