Školenie pre multiplikátorky stratégie service learning

V závere roka sme v priebehu dvoch dní (29. a 30.12.2020) absolvovali so šiestimi zástupkyňami dobrovoľníckych centier a pracovníčkou úradu samosrpávneho kraja zaškolenie pre budúcu spoluprácu v téme implementácie stratégie service learning do vzdelávacieho procesu. 

Hovorili sme o spôsoboch, ako sa v slovenských školách zvykne realizovať výchova k dobrovoľníctvu, venovali sme sa pochopeniu princípov service learningu a pokúšali sa nájsť spôsoby, ako podporiť školy pri transformácii ich bežných aktivít na aktivity realizované podľa princípov metódy service learning. Zmyslom takejto výchovy k dobrovoľníctvu je vytvárať podmienky na to, aby sa dobrovoľníctvo stalo prirodzenou súčasťou životného štýlu mladých ľudí a života komunít.

Cieľom tréningu bolo posilniť kompetencie pracovníčok dobrovoľníckych centier pri poskytovaní podpory školám zavádzajúcim výchovu k dobrovoľníctvu.

Zo stretnutia vyplynuli plány na ďalšiu spoluprácu, ktoré pomenúvajú roly a úlohy jednotlivých aktérov.

Rok 2021 chceme v spolupráci s krajskými dobrovoľníckymi centrami a samosprávami venovať posilňovaniu výchovy k dobrovoľníctvu na školách. Vytvárame preto podpornú sieť zloženú z vyškolených implementátoriek, ktoré budú vo svojich regiónoch poskytovať poradenstvo a konzultácie školám, ktoré výchovu a vzdelávanie k dobrovoľníctvu považujú za významný nástroj formovania osobnosti a hodnôt mladého človeka.

O tom, akú podporu a kde presne môžu získať školy zaujímajúce sa o tému service learning, sa dozviete už čoskoro na našom webe.

Tréning bol realizovaný vďaka podpore Národnej agentúry Erasmus+.

 

iuventa  logo mineduLA logo ErasmusEZS