Vyhlásenie k usmerneniam o zapájaní dobrovoľníkov pri celoplošnom testovaní

Vyhlásenie splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a predsedníčky Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.

Uvedomujúc si závažnosť aktuálnej epidemiologickej situácie chápeme snahu kompetentných zabezpečiť plynulý priebeh pripravovaného plošného testovania aj doplnením kapacít ľuďmi z radov verejnosti, ktorí majú podľa súčasného usmernenia pôsobiť ako dobrovoľníci, ale nesúhlasíme so súčasným stavom usmernení v tejto oblasti vydaným pre samosprávy.

Chceme zdôrazniť, že Zákon o dobrovoľníctve (406/2011) stanovuje ako jeden zo základných atribútov dobrovoľníckej činnosti jej vykonávanie bez nároku na finančnú odmenu. Zároveň je všeobecne prijímanou zásadou, že dobrovoľník/čka nesmie suplovať úlohy, ktoré má plniť osoba v pracovno-právnom vzťahu. V súčasným usmerneniach sa uvádza, že samospráva, ktorá uzatvorí zmluvu o dobrovoľníckej činnosti, poskytne dobrovoľníkovi/čke príspevok na úhradu nevyhnutných výdavkov na miesto vykonávania dobrovoľníckej činnosti vo výške 100 € za každý deň riadneho vykonávania dobrovoľníckej činnosti podľa Zmluvy o dobrovoľníctve (§ 6 ods. 2 písm. d) zákona o dobrovoľníctve.

Toto usmernenie výrazným spôsobom narúša imidž dobrovoľníctva v očiach verejnosti, je proti jeho základným princípom a je v zásade obchádzaním Zákonníka práce. Dáva zároveň návod do budúcnosti iným subjektom na celom Slovensku ako obchádzať zákon o dani z príjmov a odvodové zákony.

Žiadame preto samosprávy, aby s administratívnymi pracovníkmi počas testovania uzatvárali zmluvy podľa Zákonníka práce. Činnosť administratívnych pracovníkov pri testovaní, za ktorú majú dostať odmenu, vykazuje totiž všetky znaky závislej práce.

V prípade, že sa do pomoci zapoja osoby, ktoré budú pomáhať pri organizačnom zabezpečení testovania ako dobrovoľníci, odporúčame uzatvárať s nimi Zmluvy o dobrovoľníckej činnosti uhrádzať skutočnú preukázanú výšku ich nákladov (napríklad predložiť doklady na preplatenie cestovného v súlade so Zákonom o cestovných náhradách). Nemenej dôležitý krok je aj ich samotné zaškolenie o dodržiavaní protiepidemiologických zásad. Prejavená dobrá vôľa ľudí ešte neznamená, že majú aj dostatočné vedomosti, ako sa počas výkonu dobrovoľníckej činnosti v exponovaných priestoroch správne chrániť a znižovať riziko nákazy. V takýchto mimoriadnych situáciách by práca s dobrovoľníkmi mala spĺňať tie najvyššie kvalitatívne štandardy.

 

V Bratislave, dňa 29. 10. 2020

 

Martin Giertl, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Alžbeta Brozmanová Gregorová, predsedníčka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií

 

 

Foto: FB Ministerstvo zdravotníctva SR