Októbrový online tréning Merania a komunikácie vplyvu dobrovoľníctva

Po úspešnom otvorení nového tréningu v reakcii na koronakrízu pokračujeme v jeho organizovaní ďalším kurzom v októbri.

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií zareagovala na prepuknutie pandémie presunom svojej tréningovej činnosti do online priestoru, no zároveň vytvorením nového kurzu Meranie a komunikácia vplyvu dobrovoľníctva, ktorého potreba vzrástla v súvislosti s koronakrízou.

Vnímame skutočnosť, že mnoho organizácií potrebuje preukázať prínosy práce dobrovoľníkov a dobrovoľníčok pre rôzne cieľové skupiny (pre donorov, vo forme PR, pre dobrovoľníkov a pod.). Meranie vplyvu dobrovoľníctva však nie je jednoduchá záležitosť a vyžaduje si pochopenie rôznych, aj metodologických otázok.

Cieľom tréningu je rozvinúť vedomosti a zručnosti účastníkov a účastníčok v oblasti zisťovania a komunikácie vplyvu dobrovoľníctva. 

Absolvent/absolventka: 

 • rozumie významu zisťovania vplyvu dobrovoľníctva pre jednotlivé zúčastnené strany 
 • rozlišuje medzi jednotlivými konceptmi a pojmami súvisiacimi s procesom zisťovania vplyvu dobrovoľníctva 
 • vie charakterizovať jednotlivé kroky zisťovania a komunikácie vplyvu dobrovoľníctva 
 • pozná rôzne metódy zisťovania vplyvu dobrovoľníctva 
 • vie analyzovať jednoduché kvalitatívne a kvantitatívne dáta získané v rámci merania vplyvu dobrovoľníctva 
 • pozná rôzne spôsoby komunikácie vplyvu dobrovoľníctva vo vzťahu k rôznym cieľovým skupinám 
 • vytvorí vlastný plán zisťovania a komunikácie vplyvu dobrovoľníctva v konkrétnom dobrovoľníckom programe/konkrétnej organizácii.

Tréning je určený koordinátorom a koordinátorkám dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, pracovníkom a pracovníčkam s mládežou zaoberajúcich sa témou vplyvu dobrovoľníctva, ľuďom pracujúcim v mimovládnych organizáciách, ale aj v samospráve či štátnej správe, ktorí chcú:

 • preukázať prínosy svojho dobrovoľníckeho programu pre rôzne cieľové skupiny
 • vedieť získať relevantné kvantitatívne údaje a interpretovať kvalitatívne hodnotenia vo vzťahu k výsledkom dobrovoľníckeho programu
 • zlepšovať svoje dobrovoľnícke programy na základe kvalitného zhodnotenia doterajšieho fungovania
 • presvedčivo komunikovať verejnosti, partnerom či donorom vplyv dobrovoľníckeho programu

Podmienkou je mať základné vedomosti o práci s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami, ovládať právne aspekty dobrovoľníctva v našich podmienkach a mať základnú orientáciu v tejto oblasti. Výhodou je mať skúsenosti v oblasti manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

On-line tréning pozostáva z videoprednášok, štúdie zaslaných písomných materiálov, skupinovej práce vo virtuálnom priestore, diskusií vo fóre, plnení zadaní na samostatnú prácu a z troch on-line stretnutí na reflexiu naučeného, zdieľanie procesu a konzultácie úloh.

Časové aspekty: Tréning spúšťame krátkym inštruktážnym stretnutím 1.októbra 2020 o 15:00 (cca 30 minút). Predpokladaná časová záťaž celého tréningu je 16 hodín, ktoré si vyžadujú samoštúdium, prípravu zadaní a účasť na stretnutiach. Ďalšie online stretnutia v rozsahu 1,5 hod./stretnutie, ktorých súčasťou bude reflexia naučeného a prezentácia nových tém, sú naplánované na 12. októbra 2020 o 15:00, 22. októbra 2020 o 15:00 a 3. novembra 2020 o 15:00.

Cena: 50 € (pre členov PDCO 30 €)

Prihlasovanie prebieha cez prihlasovací formulár (priamy link: https://forms.gle/s5ZQZ4nnubFdDYCK7). Po uhradení zaslanej faktúry Vám pošleme prihlasovací kľúč do on-line vzdelávania.

 

Aktivita je súčasťou projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, ktorú administruje Iuventa - Slovenský inštitút mládeže. 

iuventa  logo minedu

 

Pozvánka na stiahnutie
Tréning Vplyv dobrovoľníctva - október 2020 (.pdf)