Čo je to ocenenie Srdce na dlani

Srdce na dlani je ocenenie venované výnimočným ľuďom - dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam, ako aj výnimočným dobrovoľníckym projektom. Je to ocenenie s dnes už dvadsaťročnou tradíciou, ktoré sa uskutočňuje pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (5. decembra), ako aj pri príležitosti Medzinárodného dňa koordinátorov a koordinátoriek dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (5. novembra).

Ocenenie je určené tým, ktorí dobrovoľne, bez nároku na finančnú odmenu, venujú svoj čas a energiu ľuďom, ktorí to potrebujú, ako aj skvelým myšlienkam a výnimočným projektom, ktoré robia náš svet krajším a solidárnejším.

 

Kto udeľuje ocenenie

Ocenenie sa udeľuje na úrovni krajov aj na celoslovenskej úrovni.

Krajské oceňovanie

Organizátormi oceňovaní v krajoch sú spravidla krajské dobrovoľnícke centrá, ktoré už tradične každým rokom na jeseň otvárajú svoje krajské kampane a vyzývajú organizácie, jednotlivcov a kolektívy, aby nominovali na ocenenie Srdce na dlani.

Vyvrcholením krajských kampaní dobrovoľníckych centier je séria podujatí Srdce na dlani, na ktorých sa zvyčajne na sklonku roka v slávnostnej atmosfére v krajských mestách na Slovensku odovzdávajú ocenenia tým najvýnimočnejším.

Záštitu nad týmito podujatiami už od roku 2018 preberá splnomocnenec Úradu vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.


Národné oceňovanie

Organizátorom oceňovania na národnej úrovni bolo od roku 2008 do roku 2021 CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum. Od roku 2022 preberá Národné oceňovanie Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií.

Od roku 2020 došlo k významnej zmene v procese prijímania nominácií na národné oceňovanie. Oprávnenými subjektami na podávanie nominácií sú krajské dobrovoľnícke centrá, pričom vychádzajú z príbehov, ktoré boli nominované na krajských úrovniach. Tento systém má podporiť kvalitu v procese hodnotenia a uľahčiť získavanie relevantných informácií pre rozhodovanie hodnotiacej komisie. Vzniknutá spolupráca medzi CARDO – Národným dobrovoľníckym centrum, Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií a krajskými dobrovoľníckymi centrami smeruje k posilňovaniu statusu dobrovoľníctva a zlepšeniu propagácie dobrovoľníckej činnosti.

Národné oceňovanie sa koná pod záštitou Ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

 

Ako nominovať na ocenenie Srdce na dlani

Krajské dobrovoľnícke centrá spúšťajú prijímanie nominácií spravidla najneskôr 1. októbra daného roka. Na ich webových stránkach alebo na spoločnej webke www.srdcenadlani.sk nájdete všetky informácie o podmienkach nominovania v jednotlivých krajoch, zoznam kategórií aj presné termíny. Touto cestou sa dostanete aj k štatútu krajského oceňovania a nominačnému hárku, v ktorom zašlete všetky relevantné informácie pre hodnotiacu komisiu. V prípade otázok je pre každý kraj k dispozícii kontaktná osoba – koordinátorka oceňovania, ktorá Vám pomôže s procesom nominovania.

Hodnotiaca komisia krajských oceňovaní následne rozhodne o postúpení niektorých nominácií na národnú úroveň. Tam sa stretnú tie najsilnejšie príbehy zo Slovenska.

www.srdcenadlani.sk

 

Miesto Platformy pri oceňovaní

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií od roku 2018 podporuje dobrovoľnícke centrá a ich krajské kampane oceňovania Srdce na dlani spoluprácou na propagácii. Pre tento účel sme vytvorili stránku www.srdcenadlani.sk, ktorá poskytuje ucelené informácie o oceňovaní, histórii, ako aj samotných ocenených v krajoch aktívnych v oceňovaní. Jej cieľom je poskytnúť všetky dôležité a priebežne aktualizované informácie na jednom mieste.

Od roku 2020 vystupuje Platforma ako sprostredkovateľ medzi krajskými centrami a CARDO – Národným dobrovoľníckym centom pri komunikácii o zjednocovaní vybraných prvkov oceňovania na Slovensku a vytvorení systému transferu nominácií z krajských úrovní na celonárodnú. Od roku 2022 preberá Národné oceňovanie Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií.