Podľa rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - sekcia stredných škôl a celoživotného vzdelávania, zo dňa 3. mája 2023, vydáva oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávania pre platformu dobrovoľníckych centier a organizácií.

Vydané oprávnenie nájdete tu.

Evidenčné číslo schváleného inovačného vzdelávania: 32/2023 – IV

Rozsah hodín inovačného vzdelávania je 50 hodín (24 hodín prezenčne a 26 hodín dištančne) a každé takéto vzdelávanie sa ukončí záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou.

Programy inovačného vzdelávania poskytované v rozsahu vydaného oprávnenia

SERVICE LEARNING VO VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ DETÍ A MLÁDEŽE K DOBROVOĽNÍCTVU

 

Inovačné vzdelávanie je určené predovšetkým:

- učiteľ materskej školy

- učiteľ prvého stupňa základnej školy

- učiteľ druhého stupňa základnej školy

- učiteľ strednej školy

- učiteľ základnej umeleckej školy

- učiteľ jazykovej školy

- majster odbornej výchovy

- vychovávateľ

- pedagogický asistent

- školský špeciálny pedagóg

- školský digitálny koordinátor

- učiteľ profesijného rozvoja

- psychológ a školský psychológ

- kariérový poradca

- sociálny pedagóg

 

Získané a spracované hodnotenie uskutočneného vzdelávania

Ide o priemer z hodnotení doteraz realizovaných tréningov na škále 1-5, kde 5 je najviac.

Tréning naplnil moje očakávania

4,9

Vďaka tréningu som získal/a nové vedomosti o service learningu
4,9
Poskytnutý materiál bol obsahovo jasný a zrozumiteľný.
4,9
Obsah vzdelávania bol zaujímavý a inšpiratívny.
4,9

Počas tréningu som mal/mala dostatok priestoru na zdieľanie mojich postrehov s ostatnými účastníkmi a účastníčkami tréningu.  

4,8

Počas tréningu som mal/mala dostatok priestoru na dopytovanie sa.

4,8
Množstvo použitých materiálov bolo postačujúce.
4,8

Jazyk použitých materiálov bol jasný a zrozumiteľný.

4,9

Mal/mala som množstvo príležitostí na učenie sa počas tréningu.

4,8

Som spokojný/ná s celkovou kvalitou tréningu.

4,9

Čas vyčlenený na tréning bol optimálne nastavený.

4,5

 

Referencie od účastníkov a účastníčok:

Čo ste sa naučili počas tréningu?

Presná charakteristika pojmu dobrovoľníctvo, metódy a formy práce v danej oblasti

Stanoviť si cieľ aktivity a definovať rozdiely medzi potrebou a aktivitou. Veľmi prínosné boli pre mňa metódy reflexie a 4P.

Naučila som sa, čo je service learning stratégia, jej ciele a prepojenie.

Naučila som sa celý postup, ako praktizovať service learning, ako sprevádzať žiakov počas jednotlivých etáp. Okrem iného som sa naučila aj iné aktivity, ktoré možno využívať na hodinách. A nadobudla som nový pohľad na dôležitosť reflexie a celkovo spätnej väzby.

Naučila som sa základné informácie o service learningových projektoch, rozlíšiť, čo je a čo nie je service learning projekt, základné informácie o tom, ako má byť správny service learning projekt vedený, o jeho jednotlivých fázach, vypočula som si skúsenosti z konkrétneho riešenia projektov, zvyčajné komplikácie, možnosti riešenia.

 

Prosím, špecifikujte tú časť tréningu, ktorá mala na Vás najväčší vplyv (Vás najviac oslovila).

Oslovil ma celý kurz, neviem vybrať jednu časť tréningu, tréning som vnímala ako celok.

Asi, keď sme hľadali konkrétne možnosti a zisťovali, že nemôžeme prísť s nápadom, čo treba urobiť, ale dôležité je, prečo to treba a či je to aj pre komunitu naozaj potrebné a prínosné

Metódy uplatniteľné pri výučbe predmetov.

V pamäti mám prezentovanie osláv, ktoré by mali byť zavŕšením úspešného aplikovania service learning vo vzdelávaní.