d zrucnosti


D-zručnosti pre zamestnanie
 je online nástroj, ktorý sme vyvinuli, a na základe ktorého si dobrovoľníci a dobrovoľníčky:

  • uvedomia,
  • pomenujú,
  • zaznamenajú
  • a preukážu kompetencie či zručnosti, ktoré počas dobrovoľníckej činnosti získali alebo si rozvinuli.


Svoje hodnotenie podporia fotografiami, videom, dokumentmi či inými výstupmi a výsledkami dobrovoľníckej činnosti.
Dotazník overí koordinátor/-ka dobrovoľníkov/-čok v organizácii, kde činnosť vykonávali.
Získané kompetencie potvrdí komisia na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a spoločne s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií dobrovoľníkovi/-čke vystaví certifikát, kde budú tieto kompetencie uvedené.
Certifikát dobrovoľníci/-čky priložia k životopisu a/alebo kompetencie priamo uvedú v životopise, a to medzi pracovnými či dobrovoľníckymi skúsenosťami.
Zamestnávateľom overené kompetencie uľahčia výber nového zamestnanca/-kyne pre svoju spoločnosť.

Viac informácií o D-zručnostiach môžete nájsť na stránke www.dzrucnosti.dobrovolnickecentra.sk alebo v Manuáli D-zručnosti.

Prístup k D-zručnostiam je limitovaný. Získajú ho iba tie organizácie, ktoré budú spĺňať Štandardy kvality. Dobrovoľníci následne získajú prístup prostredníctvom svojich koordinátorov.

Online systém D-zručnosti pre zamestnanie je jedným z hlavných výstupov projektu VOLWEM – Volunteering as Way to Employment – Dobrovoľníctvo ako cesta k zamestnaniu. Projekt sa realizoval v období október 2012 – september 2014 vďaka podpore Európskej komisie.