Projekt so skráteným názvom ImproVal (Improving Validation i the Voluntary Sector) odštartoval 1.septembra 2018 a s trvaním 24 mesiacov sa oficiálne končí 31. autusta 2020. 

Medzi medzinárodných partnerov tohto projektu patria: 

  1. Opintotoiminnan Keskusliitto ry z Fínska - neformálne vzdelávacie centrum pre dospelých, ktorého cieľom je posilňovať a propagovať aktívne občianstvo a dobrovoľníctvo, primárne financované a monitorované fínskym Ministerstvom vzdelávania a kultúry.
  2. STICHTING EDOS - nadácia realizujúca tréningové kurzy, projekty a iné vzdelávacie aktivity na stimuláciu a facilitáciu osobného a profesionálneho rozvoja dospelých a mladistvých, ktorí sú profesionálne alebo dobrovoľnícky aktívni na poli vzdelávania mladých a dospelých.
  3. LIFELONG LEARNING PLATFORM - platforma ktorá združuje 41 európskych sietí pracujúcich v oblasti vzdelávania, tréningov a mládeže, kľúčový partner Európskej komisie, člen expertných skupín Európskej komisie, Európskeho parlamentu a EESC (Liaison Group with organised civil society).
  4. OTTO-FRIEDRICH UNIVERSITAET BAMBERG - stredne veľká univerzitá s akademickým dôrazom na humanitné, sociálne a ekonomické vedy, a tiež spoločenské vedy.
  5. Platformadobrovoľníckych centier a organizácií - občianske združenie a členská organizácia so 17 členskými organizáciami, vytvárajúca a propagujúca kvalitné prostredie pre rozvoj dobrovoľníctva na Slovensku, člen Rady vlády a Komory Rady vlády pre mimovládne a neziskové organizácie a Európskeho dobrovoľníckeho centrea CEV. 

Zameranie projektu:

Od začiaku programu Erasmus+ programu tu už bolo najmenej 15 projektov, ktoré istým spôsobom pracovali s témou uznávania zručností nadobudnutých v dobrovoľníctve, do ktorých bolo zapojených viac ako 50 organizácií v 20 členských štátoch EÚ. Súčasne, medzi týmito projektmi neboli vytvorené nijaké prepojenia a mosty.

Tento projekt si dáva za cieľ zjednotiť a prepojiť prácu venovanú tejto téme. Organizácie zapojené v predchádzajúcich projektoch sa naučia o užitočnosti týchto nástrojov a metód a adaptujú ich na súčastné pravidlá uznávania zručností - teda dajú starým projektom nový život. Naučia sa tiež adaptovať ich nástroje na uznávanie dobrovoľníckych zručností a dosiahnuť nárast nových metód ale tiež vypracujú prehľad existujúcich nástrojov na uznávanie zručností získaných prostredníctvom dobrovoľníctva. 

Projekt bude zhromažďovať a prezentovať dáta dlhodobého dopadu predošlých projektov zameraných na uznávanie s pridanou hodnotou pochopenia účelnosti validácie, a vypracuje tiež originálnu štúdiu toho, ako dobrovoľníci využili výstupy uznávania.

Prostredníctvom workshopov a iných aktívít si tento projekt tiež dáva za cieľ dať dohromady množstvo európskych zúčastnených osôb a partnerov na dialóg o uznávaní formálneho a neformálneho vzdelávania v dobrovoľníctve. Aktivity zahrnuté v projekte umožňujú partnerstvu tohto projektu vytvoriť odporúčania týkajúce sa metód, medzier vo výskume, nových projektov a európskej vzdelávacej politiky. 

Projekt ráta s piatimi medzinárodnými stretnutiami, pravidelnými Skype poradami a tiež so spoločnou platformou na internú komunikáciu. 

V rámci projektu bude tiež vypracovaná porovnávacia analýza predchádzajúcich projektov a malá štúdia o užitočnosti uznávania v dobrovoľníckom sektore, na ktorú budú využité kvantitatívne a kvalitatívne dáta zo starých projektov.

Výstupy projektu:

Validation in Volunteering, Study 

 Štúdia v anglickom jazyku o výstupoch a vplyve uznávania kompetencií nadobudnutých počas dobrovoľníckej práce na dobrovoľníctvo.

 

 

Validation Tools for Volunteers, Compendium 

dokument v anglickom jazyku, ktorý prezentuje výstupy jednej časti projektu, zberu nástrojov validácie kompetencií nadobucnutých počas vykonávania dobrovoľníckej práce. 

On-line zbierka nástrojov validácie v anglickom jazyku.

 

ImproVal Compendium Infographic

 

 

 

 

 

 

 

 

Webinár - Validation tools in the voluntary sector, 13. jún 2019

Pozrite si 80- minútový záznam z webinára v anglickom jazyku, v rámci ktorého sa dozviete viac o nástrojoch validácie kompetencií nadobudnutých počas vykonávania dobrovoľníckej práce v Európskej únii. Obsahuje aj prezentáciu 4 používaných nástrojov. Program webinára : 00:14 Marion Fields, Sivis Study Centre, ImproVal project: Overview on validation tools in the voluntary sector in Europe 15:35 Miikkael Ringman, Finnish Federation of Settlement Houses: NäytönPaikka, https://www.naytonpaikka.fi 32:45 Samia Fitouri, World Scout Bureau Europe: Empower yourself, https://www.scout.org/fr/node/6337 46:00 Luca Bianca Lóth, European Volunteer Centre: Lever Up, http://www.leverproject.eu/ 1:01:12 Jelena Kamenko Mayer, Croatian Volunteer Development Centre: Certificate of competences aquired through volunteering, https://kompetencije.hcrv.hr/en.

 

ImproVal Logo download

Reference: 2018-1-FI01-KA204-047225