Prihlasovanie do národného oceňovania škôl, ktoré podporujú výchovu k dobrovoľníctvu, je otvorené do 23. júla 2023.

Od roku 2020 majú všetky školy na Slovensku možnosť získať oficiálnu značku  Angažovaná škola, zameranú na zavádzanie vyučovacej stratégie service learning na školách. Pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu vzniklo národné oceňovanie pre materské, základné a stredné školy, ktoré svoje vyučovanie prepájajú prostredníctvom oficiálnej modernej vyučovacej stratégie s potrebami reálneho života. Národné oceňovanie materských, základných a stredných škôl Angažovaná škola je súčasťou medzinárodnej ceny Regional Service Learning Award.

Podstatou oceňovania je vyzdvihnúť materské, základné a stredné školy, ktoré do klasického vyučovania zapracovali aj výchovu k dobrovoľníctvu, a to prostredníctvom aplikovania modernej stratégie service learning. Táto stratégia prepája tradičný spôsob výučby s potrebami reálneho života na základe realizácie žiackych dobrovoľníckych projektov. Tieto projekty pomáhajú miestnej komunite a u žiakov sa prehlbuje vzájomné pochopenie, solidarita a aktívne občianstvo,“ povedala Alžbeta Brozmanová Gregorová, prezidentka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, organizátora oceňovania Angažovaná škola.

V prvých troch ročníkoch bola značka udelená 20 školám, z toho 7 zlatá značka Angažovaná škola za víťazné projekty.

Význam potreby rozvíjať výchovu k dobrovoľníctvu u žiakov na školách, vnímajú rovnako aj naši partneri, vďaka ktorým sa nám darí budovať na jednej strane vysokú hodnotu značky Angažovaná škola a na druhej strane pracovať na rozvoji stratégie service learning na Slovensku a pochopenia jej benefitov,“ dopĺňa Daniela Ivanová, programová manažérka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, organizátora oceňovania Angažovaná škola.

Prihlasovanie do národného oceňovania a všetky informácie nájdu školy na oficiálnej webovej adrese www.angazovanaskola.sk/prihlaska.

Prihlasovanie prebieha do 23. júla 2023, po jeho uzavretí všetky prihlásené projekty prejdú hodnotením komisie zloženej z odborníkov a odborníčok venujúcich sa dlhodobo stratégii service learning, vzdelávaniu učiteľov a učiteliek v tejto oblasti a ich podpore, ako aj podpore žiakov a žiačok a študentov a študentiek v jej implementácii. V komisii budú zároveň zastúpení odborníci a  odborníčky z mimovládneho sektora, akademickej sféry a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

„V našom záujme nie je školy len oceniť, ale tiež podporiť. Pravidelne realizujeme komplexné vzdelávanie o service learningu, prepájame učiteľov, ktorí takéto projekty majú záujem realizovať alebo ich už realizovali. Zároveň poskytujeme odborné konzultácie k tomu ako výchovu k dobrovoľníctvu prostredníctvom service learningu na školách zavádzať,“ uzatvára Daniela Ivanová, programová manažérka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, organizátora oceňovania Angažovaná škola.

Výsledky oceňovania aj s vyhlásením škôl, ktoré získajú oficiálnu značku Angažovaná škola, budú zverejnené v októbri 2023. Víťazi národného oceňovania pritom postupujú do medzinárodného kola, v ktorom sa stretnú najlepšie projekty šiestich krajín Európy. 

Oceňovanie Angažovaná škola pripravila Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v spolupráci s International Organization “Interactive Open Schools” (MIOS), v partnerstve so Service-Learning Network for Central and Eastern Europe (CEE SL Network) a s podporou Latin-American Centre for Service-Learning (CLAYSS). Národné oceňovanie materských, základných a stredných škôl na Slovensku Angažovaná škola sa koná pod záštitou Ministerstva školy, vedy, výskumu a športu SR. Oceňovanie je podporené z Nadačného fondu Kaufland a Nadácie Centra pre filantropiu.