Prvé ocenené školy na Slovensku: Angažovaná škola sa zmestila do celého rozvrhu nášho vyučovania

Aj na Slovensku sa školy vydávajú modernou cestou, zapracovaním stratégie service learning do klasickej výučby vytvárajú priestor na individuálny rozvoj žiakov prostredníctvom dobrovoľníckych projektov, ktorými pomáhajú vo vlastnom okolí. Prvé projekty sa dočkali národnej ceny a následne aj medzinárodného uznania.

Od roku 2020 majú všetky školy na Slovensku možnosť získať oficiálnu značku Angažovaná škola, zameranú na zavádzanie vyučovacej stratégie service learning na školách. Značka bude udeľovaná každoročne odbornou komisiou na základe celonárodného oceňovania, zastrešeného záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

Úspešné školy z národného oceňovania sú zároveň nominované na medzinárodnú cenu Regional Award for Succesfull Service-Learning Practice, na ktorej reprezentujú Slovensko medzi krajinami strednej a východnej Európy. Slovenské projekty sa v medzinárodnej konkurencii presadili hneď v prvý rok, keď si odniesli rovno dve ceny. Ocenenie a vyzdvihnutie prístupu škôl ku žiakom a výučbe na národnej či rovno európskej úrovni je pre nich vyznamenaním.

„Ocenenie Angažovaná škola ako i výhru 2. miesta na medzinárodnom oceňovaní pociťujeme ako veľkú poctu a  inšpiráciu do ďalších aktivít. Bolo potešujúce sledovať, ako sa v detských hlavách vyvíjajú nápady, ako tvorivo myslia, ako hľadajú riešenia a realizujú svoje plány. Tento úspech je pre nás znamením, že naša snaha bola povšimnutá a inšpiratívna, možno aj pre ďalšie školské kolektívy,“ hovorí riaditeľka Základnej školy Zemianska Olča v okrese Komárno, Dagmar Janišová.

Škola so svojím projektom rekonštrukcie miestnej železničnej stanice a revitalizácie prislúchajúcej záhrady zvíťazila na národnom oceňovaní Angažovaná škola a na medzinárodnom oceňovaní získala 2. miesto.

Z medzinárodnej súťaže si ocenenie odniesol aj finalista národného kola Angažovaná škola, Základná škola s materskou školou na Komenského ulici v Poprade. S projektom osádzania vtáčích búdok, kŕmidiel a náučných tabúľ v okolí školy sa stala držiteľom mimoriadnej ceny v podobe čestného uznania.

„Ocenenie pre nás znamená, že to, čo so žiakmi tvoríme, má zmysel nielen pre našu komunitu v okolí školy, ale že výsledok si aj niekto všimol a má aj výpovednú hodnotu. Učí žiakov všímať si svoje prostredie, v ktorom žijú, hľadať spoločne v tíme návrhy na riešenie problému, zháňať si na to financie, začleniť do procesu samosprávu, obyvateľov v okolí školy, materskú školu, centrum sociálnych služieb, neziskové organizácie a nakoniec výsledok svojej práce spoločne osláviť. Viesť žiakov k spolupráci, zodpovednosti a dobrovoľníckym aktivitám patrí aj k hodnotám našej školy a na tých každoročne celá škola aktívne pracuje,“ uviedla riaditeľka školy, Monika Strnková.

Práve veľká pridaná hodnota vo výučbe a individuálnom raste žiakov spojená s pomocou v komunite je dôvodom, prečo sa školy o service learning zaujímajú.

„Žiaci v praxi využili poznatky z matematiky a finančnej gramotnosti, keď vytvárali rozpočet, vedomosti zo slovenského jazyka uplatnili pri písaní žiadostí, správ , hodnotení, poznatky z biológie pri sadení rastlín, poznatky z techniky pri obrusovaní a maľovaní starého nábytku, svoje   výtvarné cítenie pri miešaní farieb,  telesnú výchovu aplikovali do praxe pri fyzickej práci, svoju mediálnu gramotnosť ukázali pri vytváraní videa, fotomateriálov, spravovaní FB stránky a v neposlednom rade etickú výchovu mali pri každej jednej komunikácii, kritickom myslení,  vzájomnej pomoci, poďakovaní. Angažovaná škola sa vmestila do celého nášho rozvrhu hodín,“ dodáva Janišová zo Zemianskej Olče.

 

Projekt Angažovaná škola je realizovaný Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

loga