Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií združuje organizácie, ktoré vyvíjajú aktivity aspoň v 3  nasledujúcich oblastiach:
  1. rozvíjajú dobrovoľnícke príležitosti v komunite v partnerstve s ostatnými organizáciami,
  2. usilujú sa o pozitívny imidž dobrovoľníctva,
  3. stimulujú záujem verejnosti o dobrovoľníctvo,
  4. napomáhajú k rozvoju dobrovoľníckych programov a činností v organizáciách a v komunite, a snažia sa o ich spoluprácu a sieťovanie,
  5. prepájajú ľudí so záujmom o dobrovoľníctvo a organizácie, ktoré dobrovoľníkov potrebujú pre svoju činnosť,
  6. zaoberajú sa tvorbou politickej stratégie smerom k vytváraniu priaznivej spoločenskej klímy pre dobrovoľníctvo.

 

Členovia – právnické osoby:

Bratislavské dobrovoľnícke centrum
Centrum dobrovoľníctva (Banská Bystrica)
Centrum pre filantropiu
Dobrovoľnícka skupina Vŕba
Dobrovoľnícke centrum Košického kraja
Horská služba Malá Fatra
Inštitút pre aktívne občianstvo 
Klub detskej nádeje
Klub Prieskumník-Pathfinder
Mladiinfo Slovensko
Nadácia Pontis
Nitrianske centrum dobrovoľníctva
OZ V.I.A.C.
Prešovské dobrovoľnícke centrum
Slovenský Červený kríž
Slovenský výbor pre UNICEF
Trnavské dobrovoľnícke centrum

 

Členovia – fyzické osoby:

Tatiana Matulayová

 

Pozorovatelia:

Greenpeace Slovensko
Veronika Hotová

stav k 31.12.2016