2017

 • Stretnutie Komory Mimovládnych neziskových organizácií, 04.04.2017

So zástupcami historicky najväčšieho počtu mimovládnych neziskových organizácií sme diskutovali o týchto témach:

 1. aktuálny stav Komory
 2. financovanie činnosti Komory
 3. vysvetlená bola celá história vzniku Komory, jej aktuálne zameranie
 4. spoločné znaky a potreby členov Komory
 5. plány a úlohy Komory
 6. informácie z vlády SR

 

 • Zasadnutie č. 12 Rady vlády SR pre Mimovládne neziskové organizácie, 19.06.2017

So zástupcami Komory za verejnú správu, Komory za mimovládne neziskové organizácie a zamestnancami Úradu splnomocnenca, vrátane splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martina Giertla sme diskutovali predovšetkým o týchto témach:

 1. Nominácia zástupcu Komory MNO do Rady pre štátnu službu
 2. Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2016 – 2018
 3. Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na Slovensku na roky 2017 – 2019
 4. Návrh zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií v MPK
 5. Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík –
 6. Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF –
 7. informácia o spustení projektu technickej pomoci ÚSV ROS

Celý zápis je k dispozícii tu: Zápisnica

 

 • Workshop Hovorme viac – Vzdelávanie a Dobrovoľníctvo, 05. – 06.04. 2016

Organizátor stretnutia, ZIPCEM (Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR) nás prizval v rámci aktivity „ Hovorme viac – participácia mládeže a medzirezortná spolupráca“ na konzultácie k oblasti Dobrovoľníctvo. Hlavné ciele:

 1. Efektívna spolupráca zástupcov rezortov, odborníkov z praktickej práce s mládežou, tvorcov politík, pričom je využitý ako nástroj štruktúrovaný dialóg, teda mapovanie reálnych potrieb mladých ľudí.
 2. Definovanie odporúčaní v oblasti Dobrovoľníctvo, vychádzajúc z potrieb uvedených v Stratégii pre mládež SR na roky 2014-2020 (ďalej len Stratégia).

 

 • Pracovné stretnutie k Správe o mládeži 2018, 06.06.2017

IUVENTA pripravuje v spolupráci s mimovládnymi neziskovými organizáciami Správu o mládeži 2018. Za oblasť dobrovoľníctva je koordinátorkou viceprezidentka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácii, doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.

Správa o mládeži poskytuje aktuálne informácie o mladých ľuďoch na Slovensku v oblastiach vychádzajúcich z priorít európskej a národnej mládežníckej politiky. Snahou bude zachytiť kľúčové témy v tejto oblasti.

V tejto súvislosti boli oslovení aj členovia Platformy dobrovoľníckych centier a organizácii k spolupráci na tvorbe Správy o mládeži 2018.

 • Pracovné stretnutia so zástupcami Úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti k téme legislatíva dobrovoľníctva 
 • Príprava Koncepcie výchovy k dobrovoľníctvu, návrhy a zostavenie pracovnej skupiny, nominácia členov a členiek
 • Pracovné stretnutia s poslancami Národnej rady SR, p. Veronikou Remišovou (OĽANO) a p. Martinom Klusom (SAS) v súvislosti s legislatívnou podporu dobrovoľníctva
 • Spolupráca na príprave návrhu výskumu neziskového sektora a občianskej spoločnosti, v ktorom sa nachádza aj téma výskumu dobrovoľníctva.

 

2016

 • Vyhlásenie Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií k novele Zákona o dobrovoľníctve č. 406/2011 Z.z. účinnej od 1.1.2016
 • Parlamentné voľby 2016 / Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií pred blížiacimi voľbami 2016 preskúmala postoje politických strán voči ich spolupráci na rozvoji dobrovoľníctva na Slovensku.

 

2015

 

2014

 • Komunálne voľby 2014 / Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií sa pred komunálnymi voľbami rozhodla osloviť kandidátov a kandidátky na posty primátorov krajských miest. Zaujímal nás ich postoj k rozvoju dobrovoľníctva a dobrovoľníckych centier.
 • Voľby do Európskeho parlamentu 2014 / Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií sa pred voľbami do Európskeho parlamentu rozhodla povzbudiť vybraných kandidátov k tomu, aby po ich zvolení do EP podnietili a podporili vznik Intergroup pre dobrovoľníctvo. Vznik takejto skupiny má zabezpečiť to, aby sa Európsky parlament strategicky venoval téme dobrovoľníctva.

 

2013

 • Podali sme podnet v súvislosti s novelou Zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi / V piatok, 6.12.2013 sa prezidentka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií obrátila na verejnú ochrankyňu práv JUDr. Janu Dubovcovú s podnetom ohľadom novely Zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi.
 • Metodika výchovy k dobrovoľníctvu v školách a školských zariadeniach
 • Štatistické meranie dobrovoľníckej práce
 • Prieskum pred voľbami do VÚC
 • Program podpory dobrovoľníctva a dobrovoľníckych centier
 • VIAC INFO TU

 

2012

 • Seminár k adaptácii výsledkov P.A.V.E. na Slovensku
 • Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií sa pred blížiacimi voľbami 2012 rozhodla preskúmať postoje politických strán voči ich spolupráci na rozvoji dobrovoľníctva na Slovensku.
 • VIAC INFO TU