Srdce na dlani je ocenenie venované výnimočným ľuďom – dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam, ale aj výnimočným dobrovoľníckym projektom. Na Slovensku má toto ocenenie pod vedením dobrovoľníckych centier na úrovni krajov už takmer dvadsaťročnú tradíciu. (r. 2018)

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v súčasnosti prostredníctvom aktivít zameraných na podporu a šírenie myšlienky oceňovania dobrovoľníckych aktivít Srdce na dlani v spolupráci s dobrovoľníckymi centrami vyvíja inciatívu nasmerovanú k propagácii a zviditeľňovaniu nezastupiteľného miesta dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorí/-é denne vydávajú energiu a venujú kus svojho času, vedomostí, schopností a zručností pre dobro iných, ale aj celej spoločnosti, a to bez nároku na finančnú odmenu alebo akýkoľvek honorár. Práve títo výnimoční ľuďia a ich dobrovoľnícke príbehy môžu byť nás všetkých zdrojom veľkej inšpirácie a zaslúžia si podľa nás osobitnú vďaku a pozornosť! 

V roku 2018 sa nám po intenzívnej komunikácii a dlhému pripomienkovaniu podarilo prijať spoločný štatút oceňovania - minimálny štandard, ktorý prijali s výnimkou Bratislavy, všetky dobrovoľnícke centrá na Slovensku. Dokument je možné stiahnuť si tu: ŠTATÚT - MINIMÁLNY ŠTANDARD. 

Viac informácií získate po kliknutí na samostatnú webovú stránku www.srdcenadlani.sk.

 

Srdce na dlani 2018 pohľadom koordinátorky Márie Joklovej

Tohtoročné oceňovania Srdce na dlani 2018 v jednotlivých krajoch Slovenska sa opäť konali v znamení sviatočnej atmosféry spájajúcej spoločnú oslavu dobra vykonaného bez nároku na akúkoľvek odmenu v prospech iných a vyjadrenie vďaky za tieto skutky tým, ktorí sú ich nositeľmi – výnimočným dobrovoľníkom a dobrovoľníčkami, koordinátorom a koordinátorkám dobrovoľníkov, ako aj výnimočným projektom, ktoré pomohli iným. Záštitu nad oceneniami už tradične preberali poprední predstavitelia miest a samosprávnych krajov Slovenska. Výnimočnosťou tohto ročníka a výsledkom snaženia Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií bolo, že záštitu nad všetkými oceneniami prevzal aj Splnomocnenec Úradu vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl.

Do konca roka 2018 sa nám pod taktovkou štyroch dobrovoľníckych centier podarilo oceniť ľudí so srdcom na dlani v Bratislavskom, Žilinskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji. Spoločne bolo v tomto roku vo všetkých uvedených krajoch prijatých 137 nominácií. V každom z krajov mala nezávislá hodnotiaca komisia skutočne neľahkú úlohu – vybrať z množstva nezameniteľných a jedinečných príbehov rozprávajúcich o dobre v nás a medzi nami, a o neuveriteľne obdivuhodnej schopnosti zdieľať toto dobro a ochotu pomáhať medzi ostatných. Výsledkom práce štyroch nezávislých komisií bolo 45 odovzdaných ocenení Srdce na dlani.

Výnimočnosťou tohtoročného oceňovania bolo, že niektoré dobrovoľnícke centrá sa naladili na spoločnú kooperačnú vlnu a prijali Minimálny štandard štatútu Srdce na dlani vypracovaný na základe dôkladného pripomienkovania a v spolupráci s Platformou dobrovolnickych centier a organizácií, za účelom zjednocovania vybraných prvkov systému oceňovania. Výsledkom týchto snáh okrem prehĺbenia spolupráce a utuženia dobrých vzťahov medzi členskými organizáciami PDCO je aj nová webová stránka www.srdcenaldani.sk, ktorej úlohou je šíriť, podporovať a propagovať dôležitosť oceňovania dobrovoľníckej práce a samotnej myšlienky dobrovoľníctva na Slovensku príbehmi výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.

Vieme už čo nás v oceňovaní spája, ale zároveň vieme aj to, že každý kraj a spolu s ním aj krajské oceňovanie Srdce na dlani má svoju vlastnú tvár, tradíciu, svoje špecifiká, ktoré ho robia jedinečným. My ich vo všetkej úcte rešpektujeme a radi na túto jedinečnosť upozorníme.

V  Žilinskom kraji  oceňovali v 9 kategóriách. Okrem nich udelili jedno osobitné poďakovanie v kategórii Obec/mesto priateľské dobrovoľníctva, a jedno špeciálne ocenenie za dlhodobú angažovanosť a prácu pre komunitu. V Bratislavskom kraji popri oceneniach v 6 kategóriách udelili aj jedno mimoriadne ocenenie. V Banskobystrickom kraji sa hodnotiaca komisia rozhodla udeliť viac ako jedno ocenenie v prípade troch kategórií. Zároveň bola tohto roku pri príležitosti  20. výročia dobrovoľníctva na Univerzite Mateja Bela, ktorá je dlhoročným partnerom podujatia zaradená kategória Dobrovoľník/čka UMB, ktorá si našla svojho oceneného.  V Prešovskom kraji oceňovali jednotlivcov, skupiny aj organizácie a spolu odovzdali 13 ocenení. V rámci nich si svoje srdce na dlani našlo aj jedno mimoriadne ocenenie pre organizáciu, a po prvýkrát udelili aj ocenenie v rámci kategórie firma/živnostník, ktorá reprezentuje firemné dobrovoľníctvo.

Ocenení sa  v januári 2019 dočkajú ešte v meste Nitra, a v Košickom kraji. V Košiciach sa slávnostné oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok uskutoční pri príležitosti slávnostnej inaugurácie Košíc ako Európskeho hlavného mesta dobrovoľníctva 2019.